Hướng dẫn add bill gia hạn google map

Hiện nay, công ty đang sử dụng tài khoản google map free cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên:

  • Limit một số chức năng

  • Lượng request ngày càng lớn và có thể lớn hơn số request bản free (Mình phải chịu phí)

Với bản free:

  • Giới hạn một số tính năng

  • Lượng request giới hạn

  • Cho phép sử dụng miễn phí dưới 200$

Thông tin về chi phí của Google

Trang thông tin về bảng giá của google: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/

Sau này dự tính sẽ chuyển quyền cho khách hàng → Khách hàng phải add bill để sử dụng được google map.

Sau đây là các bước để add bill gia hạn google map cho khách hàng

Bước 1: Truy cập https://console.cloud.google.com/

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 3: Nhấn vào mục Select a project ( như hình dưới ) → lựa chọn project của bạn

Bước 4: Lựa chọn phần Billing trong phần Danh mục

Bước 5: Lựa chọn mục LINK A BILLING ACCOUNT

Trong trường hợp tạo account mới:

Thực hiện tương tự như phần trên từ bước 1 → bước 4:

Bước 5: Lựa chọn mục MANAGE BILLING ACCOUNTS

Bước 6: Nhấn vào mục Create Account

Bước 7: Nhập Name, Country và Currency → CONTINUE

Thêm các nội dung cần thiết → Kiểm tra → SUBMIT AND ENABLE BILLING.