Links

Loyalty App

🚩
E-commerce (24/06/2020)

App khách hàng

Improved - Hiển thị trạng thái đơn hàng khi đồng bộ qua Movecrop

🚩
Update ngành SPA (23/06/2020)

App khách hàng

Fixed - Lỗi hiển thị trạng thái đơn hàng khi đồng bộ qua Movecrop
Improved - Tối ưu giao diện đặt lịch thành công