Links

Quản lý khách hàng

Thêm mới khách và tìm lọc khách hàng theo điều kiện.

Tạo mới khách hàng

Bước 1: Vào Khách hàng chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của Khách hàng

Số điện thoại hoặc địa chỉ Email là bắt buộc

Bước 3: Lưu

Tìm kiếm khách hàng theo điều kiện lọc

Bước 1: Vào Khách hàng chọn Thêm điều kiện

Bước 2: Thiết lập điều kiện lọc hiển thị

  • Chọn Thuộc tính : có 14 loại thuộc tính lọc khách hàng
  • Chọn phép so sánh: Tùy theo mỗi thuộc tính sẽ có những phép so sánh tương ứng với thuộc tính đó
  • Giá trị lọc: Có thể chọn hoặc nhập giá trị lọc tùy theo thuộc tính và phép so sánh tương ứng

Bước 3: Chọn Thêm điều kiện

Nếu muốn lọc hiển thị theo nhiều điều kiện thì tiếp tục thực hiện lại bước 2 và bước 3.

Bước 4: Bấm hủy và quan sát kết quả đã lọc được

Với trường hợp chọn loc hiển thị theo nhiều điều kiện, hệ thống sẽ lọc hiển thị khách hàng chỉ cần phù hợp với bất kỳ điều kiện nào đã thiết lập.