Links

Chiến dịch xuyên suốt

Là chiến dịch nếu bấm kích hoạt nó sẽ tự động kích hoạt xuyên suốt khi thao tác lên đối tượng áp dụng và chiến dịch sẽ kết thúc khi bấm kết thúc (có thể bấm dừng chiến dịch rồi tiếp tục lại).

Bước 1: Vào Chiến dịch chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập tên chiến dịch

Bước 3: Chọn loại chiến dịch

Bước 4: Chọn kích hoạt

Bước 5: Chọn Thiết lập kích hoạt (Đối tượng áp dụng)

Có 4 đối tượng được thiết lập kích hoạt:
  1. 1.
    Khách hàng được thêm vào: Kịch bản sẽ tự động kích hoạt khi có khách hàng mới được thêm vào.
2. Nhóm khách hàng: Kịch bản sẽ tự động kích hoạt cho nhóm khách hàng được áp dụng.
3. Thêm thẻ: Kịch bản được tự động kích hoạt khi vừa thêm thẻ cho khách hàng
Chọn những thẻ đã được có ở Cấu hình.
4. Bỏ thẻ: Kịch bản được tự động kích hoạt khi thẻ vừa được bỏ.
Chọn những thẻ đã được có ở Cấu hình.

Bước 6: Chọn đối tượng cụ thể áp dụng

Bước 7: Bấm + để thêm bước cho chiến dịch

Bước 8: Chọn bước hoạt động

Có 7 hoạt động chính:
  1. 1.
    Gửi email: Gửi email cho khách hàng
Chọn mẫu Email đã thêm ở Cấu hình
2. Loyalty App: Gửi thông báo cho khách hàng
Chọn mẫu thông báo đã thêm ở Cấu hình
3. Gửi ưu đãi: Gửi ưu đãi cho khách hàng
Chọn Ưu đãi đã được thêm ở iAdmin
4. Thêm thẻ: Thêm thẻ vào khách hàng
Chọn Thẻ đã được thêm ở Cấu hình
5. Bỏ thẻ: Bỏ thẻ khỏi khách hàng
Chọn bỏ thẻ với những thẻ đã có ở Cấu hình
6. Chờ: Chờ một khoảng thời gian
Khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian chờ rồi bấm Lưu
Thời gian xác định: Chọn mốc thời gian xác định rồi bấm Lưu
7. Điều kiện: Chia kịch bản dựa trên điều kiện
Chọn loại điều kiện, thuộc tính, phép so sánh và giá trị của điều kiện đó rồi bấm Lưu
Chọn + để thêm các bước tiếp theo nếu kiểm tra điều kiện nếu hợp lệ hoặc không hợp lệ
Nếu muốn thêm nhiều bước cho chiến dịch sẽ nhấn dấu +

Bước 9: Chọn Kích hoạt chiến dịch

Đối với chiến dịch xuyên suốt, có thể Tạm ngưng rồi Tiếp tục. Nếu muốn chiến dịch kết thúc thì bấm Kết thúc

Bước 10: Thao tác với lên đối tượng áp dụng

Thêm thẻ: Vào Khách hàng --> Chọn Khách hàng muốn thêm thẻ để áp chiến dịch --> Thêm thẻ đã gắn ở chiến dịch vừa tạo cho Khách hàng đó --> Lưu => Lúc này chiến dịch đã được kích hoạt với khách hàng đó.
Nhóm khách hàng: Vào nhóm khách hàng --> Chọn nhóm khách hàng muốn áp dụng chiến dịch vừa tạo --> Xem hoặc kiểm tra điều kiện đã thiết lập cho nhóm khách hàng đó --> Lưu => Lúc này chiến dịch đã được kích hoạt với nhóm khách hàng đó.
Bỏ thẻ: Vào Khách hàng --> Chọn Khách hàng muốn bỏ thẻ để áp chiến dịch --> Bỏ thẻ đã gắn ở chiến dịch vừa tạo cho Khách hàng đó --> Lưu => Lúc này chiến dịch đã được kích hoạt với khách hàng đó.