Links

Chiến dịch lặp lại

Là những chiến dịch đặc biệt có tính lặp lại như mừng sinh nhật.

Bước 1: Vào Chiến dịch chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập tên chiến dịch

Bước 3: Chọn loại chiến dịch

Bước 4: Chọn Kích hoạt

Bước 5: Chọn Thiết lập kích hoạt

Bước 6:Thiết lập thời gian trước ngày sinh nhật bao nhiêu ngày sẽ kích hoạt kịch bản

Bước 7: Chọn + để thêm bước cho chiến dịch

Bước 8: Chọn bước hoạt động

Có 7 hoạt động chính:
  1. 1.
    Gửi email: Gửi email cho khách hàng
Chọn mẫu Email đã thêm ở Cấu hình
2. Loyalty App: Gửi thông báo cho khách hàng
Chọn mẫu thông báo đã thêm ở Cấu hình
3. Gửi ưu đãi: Gửi ưu đãi cho khách hàng
Chọn Ưu đãi đã được thêm ở iAdmin
4. Thêm thẻ: Thêm thẻ vào khách hàng
Chọn Thẻ đã được thêm ở Cấu hình
5. Bỏ thẻ: Bỏ thẻ khỏi khách hàng
Chọn bỏ thẻ với những thẻ đã có ở Cấu hình
6. Chờ: Chờ một khoảng thời gian
Khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian chờ rồi bấm Lưu
Thời gian xác định: Chọn mốc thời gian xác định rồi bấm Lưu
7. Điều kiện: Chia kịch bản dựa trên điều kiện
Chọn loại điều kiện, thuộc tính, phép so sánh và giá trị của điều kiện đó rồi bấm Lưu
Chọn + để thêm các bước tiếp theo nếu kiểm tra điều kiện nếu hợp lệ hoặc không hợp lệ
Nếu muốn thêm nhiều bước cho chiến dịch sẽ nhấn dấu +

Bước 9: Chọn thời gian lặp lại chiến dịch

Bước 10: Chọn kích hoạt chiến dịch