Links

Cấu hình CDP

Thêm thẻ mới, Kết nối với hệ thống của CNV Loyalty, thêm mới hoặc chỉnh sửa các mẫu thông báo Loyalty App, thêm tài khoản mail và thêm các mẫu mail, SMS.

Bước 1: Vào Automation chon Đi đến CNV CDP

Bước 2: Chọn Cấu hình

Bước 3: Thêm mới hoặc chỉnh sửa các cấu hình

1.Cấu hình chung

Cập nhật sau

2. Thẻ

Bước 1: Chọn Thẻ rồi chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập tên thẻ muốn tạo

Bước 3: Lưu

2. Kết nối

Khi đăng nhập vào 1 hệ thống của CNV Loyalty thì CDP sẽ tự động kết nối vào hệ thống đó.
Ngoài ra, có thể kết nỗi CDP vào hệ thống của Haravan.
Ví dụ: Đăng nhâp vào hệ thống retail.cnvloyalty.com và chọn Automation thì CDP đã được kết nối với hệ thống đó

3. Loyalty App

Bước 1: Chọn Loyalty App

Bước 2: Có thể chọn thêm mẫu mới hoặc cập nhật mẫu từ thông báo của hệ thống

  • Thêm mẫu
Chọn thêm mới
Nhập các thông tin cơ bản của mẫu thông báo (Tên mẫu, Tiêu đề và Nội dung)
Chọn hành động khi nhấn
Chọn hành động khi nhấn vào thông báo, có 3 loại hành động
1. Thông báo: Khi nhấn chọn thông báo thì sẽ hiển thị thông báo
2. Bài viết: Khi nhấn chọn thông báo thì sẽ hiển thị bài viết
3. Ưu đãi: Khi nhấn chọn thông báo thì sẽ hiển thị ưu đãi. Nếu chọn ưu đãi thì sẽ phải chọn ưu đãi hiển thị.
Lưu
Đóng
  • Cập nhật mẫu từ thông báo của hệ thống
Chọn chỉnh sửa mẫu thông báo của hệ thống
Có thể chỉnh sửa Tiêu đề và nội dung của thông báo hệ thống
Chọn hành động khi nhấn
Lưu
Đóng

4. Email

Bước 1: Chọn Email
Bước 2: Chọn Thêm tài khoản
Bước 3: Điền các thông tin của tài khoản mail

Bước 4: Chọn Thêm mẫu Email

Bước 5: Tạo mẫu email mới

Bước 6: Lưu

5. SMS

Cập nhật sau