Links

Tài khoản

Để thêm tài khoản mới, bạn cần tiến hành theo những bước sau.
Thêm Mới

Bước 1: Nhập tên tài khoản

Tại mục Tên, hãy Nhập tên tài khoản của bạn.

Bước 2: Nhập tên đăng nhập

Tiếp theo, cần Nhập tên đăng nhập cho tài khoản.

Bước 3: Nhập thư điện tử

Cần Nhập thư điện tử cho tài khoản của bạn để nhận thông báo hoặc giải quyết khi gặp vấn đề trong quá trình vận hành ở mục Thư điện tử.

Bước 4: Nhập mật khẩu

Ở mục Mật khẩu, hãy Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.

Bước 5: Nhập xác thực mật khẩu

Tiếp tục Nhập xác thực mật khẩu cho tài khoản.

Bước 6: Chọn nhóm phân quyền

Tại mục Nhóm phân quyền, tiến hành Chọn nhóm phân quyền cho tài khoản.

Bước 7: Chọn trạng thái

Tiếp tục Chọn trạng thái cho tài khoản tại mục Kích hoạt.

Bước 8: Lưu

Và để hoàn tất cài đặt, hãy bấm Lưu.