Links

Nhóm phân quyền

Muốn phân quyền cho từng thành viên trong hệ thống, bạn cần thực hiện theo những bước sau.
Thêm Mới

Bước 1: Nhập tên nhóm phân quyền

Ở phần Nhóm phân quyền, tiến hành Nhập tên nhóm phân quyền trong mục Tên.

Bước 2: Nhập mô tả

Di chuyển xuống mục Mô tả để Nhập nội dung mô tả.

Bước 3: Chọn các quyền được cấp phép cho nhóm phân quyền

Tiếp theo, di chuyển xuống phần Quyền hạn, bắt đầu Chọn các quyền được cấp phép cho nhóm phân quyền tại các mục phía bên phải.

Bước 4: Lưu

Để hoàn tất cài đặt, hãy bấm Lưu.