Cấu hình hệ thống

Doanh nghiệp cài đặt cấu hình hệ thống bao gồm máy chủ SMTP, nhóm phân quyền, tài khoản, cập nhật phiên bản, tại đây...