Links

Quản lý vị trí (SPA)

Để xuất hiện phần quản lý vị trí thì bạn cần phải thêm mới cửa hàng thành công. Lúc này bạn quay trở lại sẽ xuất hiện ra phần quản lý vị trí.

1. Thêm mới khu vực.

Bước 1: Thêm mới quản lý địa điểm đặt thành công
Bước 2: Quay lại phần địa điểm đặt lịch và chọn quản lý vị trí
Bước 3: Thêm mới khu vực
Bước 4: Điền thông tin khu vực
Bước 5: Lưu và hoàn tất thêm mới khu vực

2. Thêm nhân viên thực hiện cho khu vực

Sau khi thêm khu vực xong. Phần quản lý nhân viên thực hiện sẽ hiện ra
Bước 1: Chọn quản lý nhân viên thực hiện
Bước 2: Thêm mới nhân viên thực hiện
Bước 3: Điền thông tin nhân viên thực hiện và độ ưu tiên.
Bước 4: Lưu và hoàn tất thêm mới nhân viên thực hiện cho khu vực.