Links

Quản lý vị trí (F&B)

Khu vực cấu hình dành cho ngành hàng F&B
Để xuất hiện phần quản lý vị trí thì bạn cần phải thêm mới cửa hàng thành công. Lúc này bạn quay trở lại sẽ xuất hiện ra phần quản lý vị trí.

1. Thêm mới khu vực.

Bước 1: Thêm mới quản lý địa điểm đặt thành công
Bước 2: Quay lại phần địa điểm đặt lịch và chọn quản lý vị trí
Bước 3: Thêm mới khu vực
Bước 4: Điền thông tin khu vực
Bước 5: Lưu và hoàn tất thêm mới khu vực

2. Thêm bàn cho khu vực

Sau khi thêm khu vực xong. Phần quản lý bàn sẽ hiện ra
Bước 1: Chọn quản lý bàn
Bước 2: Thêm mới bàn
Bước 3: Điền thông tin của bàn, số lượng người, độ ưu tiên.
Bước 4: Lưu và hoàn tất thêm mới bàn cho khu vực