Links

Quản lý địa điểm đặt

Quản lý cửa hàng được thực hiện theo các bước dưới đây:
  • Bước 1: Chọn đặt lịch
  • Bước 2: Thêm mới
  • Bước 3: Cấu hình tổng quan cửa hàng
  • Bước 4: Chọn địa chỉ cho cửa hàng
  • Bước 5: Chọn nhân viên quản lý cho cửa hàng
  • Bước 6: Lưu và hoàn tất thêm mới cửa hàng.