Links

Cửa hàng

Cập nhật mọi thông tin liên quan đến cửa hàng tại đây.

Bước 1: Nhập tên cửa hàng

Đầu tiên, hãy Nhập tên cửa hàng tại mục Tên.

Bước 2: Nhập địa chỉ cửa hàng

Tiếp theo, tại mục Địa chỉ, hãy Nhập địa chỉ cửa hàng.

Bước 3: Nhập giờ mở cửa

Nhập giờ mở cửa ở mục cùng tên.

Bước 4: Nhập số điện thoại

Tiếp tục Nhập số điện thoại của cửa hàng.

Bước 5: Chọn thương hiệu ưu đãi

Ở phần Ưu đãi, hãy Chọn thương hiệu ưu đãi.

Bước 6: Chọn ảnh đại diện

Di chuyển qua bên phải để Chọn ảnh đại diện cho cửa hàng.

Bước 7: Lưu

Cuối cùng, hãy bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.