Cập nhật Policy chung

Cập nhật các yêu cầu, quy định bắt buộc đối Khách hàng thuộc các ngành: Y - Dược - Phòng Khám:

  1. Khách hàng phải có tư cách pháp nhân là Công ty / Doanh nghiệp ( Đã đăng ký hợp pháp).

  2. Công ty / Doanh nghiệp phải có người đại diện của pháp luật.

  3. Khách hàng phải tự đăng ký mã D.U.N.S.( Xem hướng dẫn tại đây https://dnbvietnam.com/tin-tuc-su-kien/cach-dang-ky-ma-so-duns.html ).

Hướng dẫn đăng ký số DUNS:

  1. Khách hàng phải tự đăng ký tài khoản Apple Developer cho doanh nghiệp. (Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn đăng kí tài khoản Apple Developer). Phí thường niên 99$/năm.